• Scania rij
  • Luchtfoto 2016
  • Locatie

Duurzaamheid bij Boonstra Transport

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op drie pijlers; people, planet en profit. Dit betekent dat bedrijven naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten op het milieu (planet) en de mensen binnen en buiten het bedrijf (people). MVO wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd.

Toepassen MVO bij Boonstra Transport B.V.

Binnen Boonstra Transport B.V. kennen we aan de afkorting MVO een tweede betekenis toe, namelijk: Milieu, Veiligheid en Ondernemerschap. Deze begrippen vormen de indeling waarlangs wij de toepassing van MVO binnen ons bedrijf graag willen verduidelijken.

Milieu

Boonstra Transport B.V. probeert de milieuprestaties te beïnvloeden via de aandachtsgebieden techniek en gedrag. Deze aandachtsgebieden worden hieronder verder uitgelegd.

Techniek

Binnen het bedrijf wordt er naar gestreefd om het wagenpark te laten voldoen aan de hoogste Euro milieunorm. Voertuigen met een lagere Euro milieunorm worden zoveel mogelijk voorzien van roetfilters. Onze Kooi-apen worden afgevuld met afbreekbare Bio-olie. Alle onderhoud vindt volgens voorschrift plaats en de bandenspanning van de voertuigen wordt geregeld gecontroleerd.

Bij investeringen in het wagenpark wordt gekeken naar de mogelijke milieueffecten gedurende de hele levensketen van het product. Eventuele nieuwe bedrijfspanden worden zo ontwikkeld dat met een minimum aan energiebehoefte kan worden volstaan. Eventuele nieuwe bedrijfspanden worden zo ontwikkeld dat met een minimum aan energiebehoefte kan worden volstaan. Ons Warehouse is al energie neutraal door toepassing van aardwarmte systemen in combinatie met zonnepanelen.

Bij onderhoud, vervanging en gebruik van bedrijfsmiddelen spelen milieutechnische overwegingen mee. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij zelf een aantal lichtgewicht afzetcontainers hebben ontworpen die bovendien multifunctioneel inzetbaar zijn waardoor lege kilometers worden voorkomen en het maximale ladingsgewicht toeneemt. Innovaties als deze hebben reeds gezorgd voor een reductie van de milieubelasting door ons bedrijf en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.

Sinds mei 2017 maken we gebruik van een volledig elektrisch aangedreven vrachtwagen met een maximaal toegestane massa van 44.000 kg. Inzet van een dergelijk object is een wereldprimeur.

 

Gedrag

In de bedrijfsvoering worden stappen gezet die direct kunnen leiden tot een vermindering van de energiebehoefte. Brandstofverbruik wordt dagelijks geregistreerd en gepubliceerd. Er wordt gestreefd naar een zuinig rijgedrag. Binnen de permanente educatie wordt er aandacht besteed aan een training defensief rijden. We hebben een chauffeurscoach in dienst die de medewerkers ondersteund in het behalen van een zo gunstig mogelijk verbruik.

Met opdrachtgevers worden zoveel mogelijk afspraken gemaakt om het gebruik van papier te reduceren. Opdrachtgevers mogen hun opdrachten digitaal aanleveren. Er wordt naar gestreefd de administratieve afwikkeling zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Vrachtbrieven, facturen en overige documenten kunnen digitaal worden verstrekt. Binnenkomend fax verkeer wordt omgezet naar digitale bestanden,. Salarisstroken en bijlagen worden gedigitaliseerd. Handboeken zijn online te raadplegen en worden bij voorkeur niet als hard copy verstrekt. Dit alles bespaart veel papier, drukwerk en inkt.

Veiligheid

Veiligheid kent verschillende invalshoeken. Zo kan veiligheid samenhangen met de verkeersprestatie, met de sociale veiligheid van bijvoorbeeld chauffeurs en de verantwoordelijkheid om op een gezonde manier het vak te kunnen uitoefenen. Boonstra Transport B.V. deelt veiligheid op in drie aandachtsgebieden, namelijk: Verkeer, Criminaliteit en ARBO.

Verkeer

Boonstra Transport B.V. draagt de verkeersveiligheid een warm hart toe en zou het liefst nooit betrokken raken bij ongevallen. Verkeersveiligheid is daarom ook een belangrijk item dat wordt meegewogen bij belangrijke besluiten. Per chauffeur worden schadestatistieken bijgehouden waarop gestuurd kan worden.

Naast het reguliere onderhoud wordt het verbeteren van de verkeersveiligheid gezocht in aanvullende voertuigtechniek zoals de inzet van bijvoorbeeld systemen om de afstand tot voorliggers te bewaken, te signaleren bij lijnoverschrijding, plaatsen van dode hoek spiegels of achteruitrijdcamera’s of een black box die gegevens over de rijstijl vastlegt.

Aan verkeersveiligheid wordt mede veel tijd besteed door toe te zien op de rij- en rusttijden van onze chauffeurs, het toepassen van de arbeidstijdenwet en het permanent opleiden van ons personeel. Uiteraard bieden we onze chauffeurs een ergonomisch en klimatologisch verantwoorde werkomgeving waarin ze veilig kunnen werken.

Criminaliteit

Chauffeurs en andere medewerkers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met uiteenlopende vormen van criminaliteit die zich toespitsen op lading, voertuig, databasesystemen en de (eigendommen van de) medewerker zelf.

Onze gebouwen en voertuigen staan op een afgesloten terrein voorzien van camera’s, nachtverlichting en bewegingssensoren. Deuren en toegangspoorten zijn voorzien van sloten met digitale herkenningsapparatuur en staan in verbinding met een alarmcentrale. Onze loodsen zijn voorzien van brandmeldingsystemen. Alle voertuigen zijn standaard voorzien van de hoogste beveiligingsnorm. Op verzoek kunnen veiligheidsmaatregelen op rijdend materieel uitgebreid worden. Daarnaast wordt gewerkt met een beveiligingsdienst. Op deze wijze waken we op een actieve wijze over uw en onze goederen.

Naast externe criminaliteit kan interne criminaliteit een probleem vormen. Van sollicitanten verlangt Boonstra Transport B.V. bijvoorbeeld standaard een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat hen een contract wordt aangeboden. Eenmaal in dienst worden de werknemers helder geïnstrueerd om zich op geen enkele wijze uit te laten over de aard en waarde van de goederen die men vervoert. Toegang tot gebouwen door de medewerkers wordt vastgelegd middels (digitaal) gewaarmerkte sleutels. Onze chauffeurs worden jaarlijks getraind op het gebied van Security Awareness en Robbery & Theft.

Gevallen van criminaliteit (zowel externe als interne criminaliteit) worden altijd aangegeven bij de daarvoor bestemde instanties.

ARBO

Een laatste dimensie van veiligheid betreft de veiligheid van medewerkers zoals bedoeld in relatie tot de wet arbeidsomstandigheden. Boonstra streeft naar goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de gezondheid van haar medewerkers. Het terugdringen van vermijdbaar verzuim vormt een belangrijk aandachtspunt dat van belang is voor werknemer en werkgever.

Alle chauffeurs worden vijf jaarlijks onderworpen aan een medische keuring. Overige medewerkers kunnen vanaf hun 40steop verzoek ook medisch gekeurd worden. Met onze bedrijfsarts en coördinator verzuimbeheer kunnen afspraken gemaakt worden omtrent wachtlijstbemiddeling.

Alle door Boonstra gebruikte middelen worden periodiek gekeurd. Goed onderhouden airco’s en verwarmingen bieden de chauffeurs en overige werknemers een prettig klimaat in hun werkomgeving. Fit op weg komt niet alleen de arbeidsomstandigheden ten goede maar zeker ook de veiligheid.

De voertuigen van Boonstra zijn automaten, voorzien van luchtvering, airco, standkachel en koelkast. Indien medisch noodzakelijk kan de chauffeur in aanmerking komen voor ergonomische aanpassingen van de stoel. Bij investeringen in het wagenpark worden ARBO aspecten meegenomen. Innovaties in gebruikt materieel kunnen leiden tot het beperken van fysieke belasting en tot vermindering van de los- en laadtijden.

Boonstra stelt aan haar personeel de voor de functie benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals o.a. veiligheidsschoenen en kleding, waterdichte kleding, doorwerkkleding, (veiligheid- en las) brillen, oogspoelflessen, helmen en gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking.

Boonstra biedt haar personeel de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Naast de verplichte opleidingen biedt Boonstra de mogelijkheid aan rijdend personeel om in het bezit te komen van een MBO diploma niveau 2. Dit alles stelt hen in staat op een verantwoorde wijze om te gaan met materieel en arbeidsomstandigheden in brede zin.

Ondernemerschap

Veel aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen liggen opgesloten in de manier waarop directie en management leiding geven aan het bedrijf. Welke doelen worden nagestreefd en op welke manier worden die bereikt? Welke mogelijkheden en ruimte voor inbreng zijn er voor medewerkers? Hoe gaat het bedrijf om met wet- en regelgeving, eventuele omwonenden en andere relatiegroepen? Kortom, met de bedrijfsvoering vallen veel aspecten samen die ook deel uitmaken van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen ons procesmodel ISO 9001:2015, TAPA TSR1 2017, SKAL en GMP+ B3 en B4 komen deze aspecten aan de orde.

Extranet

Inloggen
Wachtwoord vergeten
Sluiten